Regulamin zajęć:

1.ZDROWITA, ul.  Henryka I Brodatego 53/45 w Warszawie (w dalszej treści regulaminu „Organizator”)   oferuje zajęcia typu gimnastyka w wodzie (aqua aerobik) (w dalszej treści regulaminu „Zajęcia”).

2.Zajęcia odbywają się na basenach opisanych na stronie internetowej www.aquaaerobikwarszawa.pl oraz w godzinach wyszczególnionych w harmonogramie zajęć również dostępnym na wyżej wymienionej stronie internetowej.

3.Zajęcia skierowane są do osób pełnoletnich. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat mogą uczestniczyć w zajęciach za zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego wyrażoną na piśmie przed przystąpieniem do pierwszych Zajęć.

4.Osoby poniżej 16 roku życia mogą ćwiczyć jedynie pod opieką pełnoletniego opiekuna.

5.Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:

  • Zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja przez Uczestnika zajęć ruchowych zwanego dalej „Uczestnikiem”, bądź w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodzica lub opiekuna prawnego,
  • Zapoznanie się z regulaminem basenu na którym Uczestnik bierze udział w zajęciach i jego akceptacja przez Uczestnika zajęć ruchowych zwanego dalej „Uczestnikiem”, bądź w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.
  • Dostarczenie Organizatorowi oświadczenia o akceptacji Regulaminu zajęć podpisanego przez Uczestnika, bądź w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodzica lub opiekuna prawnego,
  • Posiadanie ważnego, aktualnego i opłaconego karnetu na zajęcia lub posiadanie ważnej, imiennej karty partnera (Benefit Systems. FitProfit, Fit Flex, Ok System) lub uiszczenie Opłaty jednorazowej za Zajęcia,
  • Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Zajęciach.

6.W poszczególnych zajęciach pierwszeństwo do udziału w zajęciach mają osoby, które mają ważny karnet lub wpisane na listę uczestników zajęć i są posiadaczami imiennej karty partnera (MultiSport, FitProfit, Ok System). Pozostałe osoby mogą uczestniczyć w zajęciach w przypadku wolnych miejsc do danej grupy.

7.Zakupu karnetu można dokonać przez stronę www.aqua-aerobik.pl/karnet a zapisów na zajęcia można dokonywać telefonicznie pod numerem 510-572-167.

8.Posiadacze karty MultiSport są zobowiązani do wpłaty kaucji w celu rezerwacji miejsca w grupie w wysokości 40 zł. W przypadku nie obecności na zadeklarowanych zajęciach będzie potrącane 20 zł za każdą nieobecność. Nie wykorzystana kaucja przechodzi na kolejny miesiąc lub jest zwracana w przypadku rezygnacji z zajęć.

9.W razie stwierdzenia faktu naruszenia porządku czy też przepisów niniejszego Regulaminu lub regulaminu basenu, Organizator jak również osoba prowadząca zajęcia oraz obsługa obiektu, na którym odbywają się zajęcia może odmówić uczestnikowi prawa do udziału w zajęciach.

10.Karnet miesięczny ilościowy jest ważny przez okres 4 tygodni od dnia wykupienia.

11.Maksymalnie dwie nieobecności można odrobić na innych grupach w trakcie obowiązywania karnetu, jednakże po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem firmy terminów i w przypadku wolnych miejsc w grupach.

12.Organizator zajęć nie ubezpiecza Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie.

13.Podczas zajęć obowiązuje strój kąpielowy, klapki, czepek.

14.Uczestnik zajęć zobowiązany jest do punktualnego przybycia na zajęcia. Spóźnienie może skutkować brakiem wolnych miejsc i wykluczyć możliwość uczestnictwa w zajęciach.

15.W czasie zajęć nie należy spożywać jakichkolwiek produktów spożywczych, w szczególności takich które mogą być powodem zakrztuszenia lub zadławienia się.

16.Osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do zachowania ostrożności w trakcie wykonywania ćwiczeń.

17.Uczestnik uczestniczy w Zajęciach na własną odpowiedzialność i nie będzie dochodził od Organizatora żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z uczestnictwem w Zajęciach,

18.Firma nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z niestosowania się do poleceń instruktora.

19.Uczestnik powinien poinformować Instruktora o złym samopoczuciu, urazach, kontuzji, ciąży oraz fakcie przebywania pod stałą opieką lekarską.

20.W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Uczestnik zajęć przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych, powinien zasięgnąć porady lekarskiej.

21.Pogorszenie samopoczucia podczas zajęć obliguje uczestnika do niezwłocznego przerwania ćwiczeń i powiadomienia o pogorszeniu samopoczucia osoby prowadzącej zajęcia bądź opiekuna grupy.

22.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn nie zależnych od Organizatora

23.W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Firmy, a także z przyczyn stanowiących siłę wyższą, opłata za niewykorzystane zajęcia przechodzi na kolejny miesiąc lub na wniosek Uczestnika, zostaje mu zwrócona.

24Uczestnik zajęć ma prawo do wykonywania zdjęć do celów własnych wyłącznie za zgodą wszystkich uczestników zajęć. Rozpowszechnianie zdjęć wymaga zgody osób, które są na zdjęciu widoczne.

25.Uczestnicy zajęć, których stan wskazuje na spożycie alkoholu nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach.